شهرام نقشبندی

درباره من

دکتر شهرام نقشبندی
image

استادیار گروه آموزشی زبانشناسی همگانی @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

حوزه‌های مورد علاقه: واج‌شناسی، آواشناسی، ساخت‌واژه...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1375

کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی

دانشگاه علامه طباطبایی

1371

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

داشنگاه علامه طباطبایی

1389

دکتری زبان‌شناسی همگانی

دانشگاه علامه طباطبایی

تجارب

1389 تا کنون

عضو هیئت علمی گروه زبان‌شناسی همگانی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

آواشناسی/واج‌شناسی

ساخت‌واژه

گویش‌شناسی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
ناسوده‌شدگی انفجاری‌های لثوی در هورامی گونة پاوه
جستارهای زبانی(2018)
^شهرام نقشبندی*
چند فرایند واجی در گویش دیباجی
مطالعات زبانی بلاغی(2018)
^شهرام نقشبندی*, 9411258002
مقایسه ناگویی خلقی در افراد با و بدون اختلال نقص توجه/ بیش فعالی
روانشناسی بالینی(2017)
9221528002, ^محمود نجفی*, ^شهرام نقشبندی, ^پرویز ملک زاده
مهارت درک خواندن فارسی‏ آموزان غیرایرانی: مطالعه ‏ی تأثیر کاربرد متون ساده شده‏ ی‏ گلستان بر آن
پژوهش ‏نامه‏ ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی­ زبانان(2017)
^یداله شکری, ^شهرام نقشبندی, ^عصمت اسماعیلی, 9328341006*
تعیین هویت واجی چهار همخوانِ گرفته در ترکی آذری (گونه‌های تبریزی و گوگانی ترکی)
زبان و زبان شناسی(2012)
^شهرام نقشبندی, سعید راه‌انداز
خوشة همخوانی و ساخت هجا در زبان ترکی آذری
نهمین همایش زبان شناسی ایران(2015-02-24)
مارال آسیایی, ^شهرام نقشبندی
سنتز جملات فارسي با استفاده از قواعد گويشي و كسره بين كلمات
رستمي محمد صادق(تاریخ دفاع: 1391/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرايندهاي واژواجي در تركي قزوين در چارچوب نظرية زايشي
سهرابي نودهي مهدي(تاریخ دفاع: 1392/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت‌واژة گويش ظفرآباد قره‌باق واقع در استان فارس
ظفرآبادي بهادر(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فعل در گويش سمناني
مرادي سهيلا(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحولات حوزه معنايي ارتباطات در زبان فارسي در دهه 70 و 80 شمسي
دوست محمدي سميه(تاریخ دفاع: 1392/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حوزه هاي معنايي نام هاي دخترانه در ايران
بهرامي كركوندي الهه(تاریخ دفاع: 1392/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاركردهاي گفتماني اسنادي‌سازي و شبه‌اسنادي در زبان تركي خرو نيشابور
قدمياري علي(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تصحيح افراطي در بين گويشوران بهبهان از منظر لباو
صباغان نيلوفر(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرايندهاي واژواجي در سمناني
جوكارشهرستاني سارا(تاریخ دفاع: 1392/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظام آوايي گونة سمناني براساس واج‌شناسي جزءمستقل
حسيني زهرا(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرايندهاي واژي نحوي در سنگسري
نداف ازغندي محمد(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه گفتمان علمي و ادبي در چارچوب فرانقش انديشگاني
جاويد هانيه(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرايندهاي واژي نحوي در لري گونه‌ي خرم آبادي
ميرزائي اعظم(تاریخ دفاع: 1393/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرآيندهاي واژي نحوي در تالشي گونة كولشي
محمودي اجاق ارينب(تاریخ دفاع: 1393/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بسامد وقوع انواع هجا در كلمات بسيط فارسي و بررسي محدوديت‌هاي توزيعي و تركيبي هجاها در اين كلمات
ايزدي خالق آبادي مطهره(تاریخ دفاع: 1393/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل رمزگرداني از ديدگاه كلامي در دوزبانه هاي كردي- فارسي
پورحسيني فرشته(تاریخ دفاع: 1393/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استعاره دستوري گذرايي به منزله يك شاخص سبكي
احساني وجيهه(تاریخ دفاع: 1393/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل آوايي، دستوري و لغوي گويش سبزواري بر اساس اشعار محلي
چشمي ميلاد(تاریخ دفاع: 1394/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرايندهاي واژي نحوي درگونة سرخه‌اي
ظريف گلزار نوشين(تاریخ دفاع: 1393/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت مجهول در سنگسري
عسكري معصومه(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير آموزش آگاهي واج‌شناختي بر بهبود املانويسي زبان آموزان غيرفارسي‌زبان
سايري فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرآيندهاي واژ –واجي درگويش سبزواري
اسلامي احمد(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك زنانه در داستان هاي كوتاه فارسي براساس چارچوب ميلز: بررسي داستانهاي غزاله عليزاده و مصطفي مستور
زارع ايوق ندا(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انسجام در اشعار سنتي و نيمايي قيصر امين‌پور
صانعي مينا(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه انعطاف‌پذيري شناختي، تصميم‌گيري مخاطره‌آميز و ناگويي خلقي در بزرگسالان با و بدون نشانگان بيش فعالي/ نقص توجه
روشني فرشته(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تجزيه و تحليل منابع و علل رايج ترين اشتباهات دستوري در مقالات دانشگاهي انگليسي نوشته شده توسط محققان ايراني .
تاج الدين رضا(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظام واكه اي در سمناني
جعفريان اعظم(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظام مطابقه در سمناني
ماجدي كاظم(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كلمات مركب ( اسم و صفت و قيد و صوت)...
سعيديان پريسا(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اوزان شعر فاارسي از منظر زبان شناسي و ريتم موسيقي ايران
ميرزائي محمد(تاریخ دفاع: 1398/02/10) ، مقطع : دكتري
بررسي كاربرد متون ادبي منثور در اموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
استادزاده زهرا(تاریخ دفاع: 1397/04/11) ، مقطع : دكتري
نظام آوايي گويش ديباجي
حاج عيدي حوا(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظام آوايي كردي كلهري گونه ايوان غرب
جهاني ليلا(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واژه نامه فارسيگفتاري براي فارسيآ موزان غيرفارسي زبانمبتدي، معادل با آوانگاري بين المللي و انگليسي تركي
ايازي احمد(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سنجش پويا مبتني بر فعاليت بر روي مهارت تكلم و مشاركت كلاسي زبان آموزان ايراني سطح متوسط .
مراغي ناهيد(تاریخ دفاع: 1396/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر روش سوال پرسيدن معلمان بر ميزان بازدهي و تعاملات كلامي زبان آموزان انگليسي متوسطه ايراني .
نادري اشكفتكي غزال(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عملگرها در زبان گيلكي بر پايه دستور نقش و ارجاع
يحيي زاده ياسر(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
گويش چهرقاني: نظام آوايي ، ساخت واژه، و نحو
چهرقاني اكرم(تاریخ دفاع: 1399/03/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
گويش سمناني: نظام آوايي ، ساخت واژه، و نحو
تشرفي عادله(تاریخ دفاع: 1397/04/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه¬اي كتاب¬هاي آموزش زبان فارسي به غيرفارسي¬زبانان از چشم¬انداز ارتباطات تصويري با كتاب-هاي استاندارد آموزش زبان در جهان
خيام نكوئي ليلا سادات(تاریخ دفاع: 1398/09/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازی درمانی مقدماتی: روش های سرگرم کننده برای رشد مهارت های اجتماعی و حرکتی درکودکان مبتلا به طیف او
(2015-07-12)
طراحی موثر تکالیف آموزشی
(2015-03-19)
آموزش گویش سمنانی
(2013-11-22)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
واج‌شناسی   (69 بار دانلود)
رشته : زبان‌شناسی همگانی
نظام آوایی زبان فارسی   (84 بار دانلود)
رشته : زبان‌شناسی همگانی
صرف   (84 بار دانلود)
رشته : زبان‌شناسی همگانی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان- دانشگاه سمنان - دانشکدة علوم انسانی - گروه زبان‌شناسی همگانی
naghshbandi@semnan.ac.ir
982331532161+

فرم تماس